top of page
 • How long has BANANE been around?
  English: BANANE was first included in People of Culture's September 2020 Haiti Box along with other Haitian wellness items. Multiple people who received the box stated "I wish the entire box was filled with those chips." So, January 2021 Shaëlle decided to let BANANE takeoff in it's own direction. Kreyol: BANANE te premye nan bwat Ayiti People of Culture en Septanm 2020 ansanm ak lòt atik byennèt ayisyen. Plizyè moun ki te resevwa bwat la di "Mwen swete tout bwat la te plen ak papita sa yo." Donk, Janvye 2021 Shaëlle deside kite BANANE ale nan pwòp direksyon li.
 • What sizes do you carry?
  English: We carry 2 sizes: 1. Solo 1oz 2. Party 10oz Kreyol: Nou pote 2 gwosè: 1. Solo 1oz 2. Fèt 10oz
 • Can I find BANANE in stores?
  ENGLISH You can currently find us at: Lifefood Organic Bloom and Plume Coffee Shop Would you like to see us at your favorite grocery store? Email us at: hellobananefood@gmail.com KREYOL Nou poko nan maket ayiti Si ou ta renmen wè nou nan makèt ou pi renmen? Imèl nou nan: hellobananefood@gmail.com
 • What do you mean by "seasoned the Haitian way""
  Like in many other parts of the world, Plantain is a staple in Haiti. It is rare to go 48 hours without having eaten or atleast been offered plantain. Ingredients: We use seasoning traditionally found in Haitian Epis like garlic, onion and added turmeric to reduce inflamtion, cayenne to honor the creole heat as well as parsley to honor those killed in the parsley massacre. Health: Haitian cuisine has a beautiful way of marrying freshness with bold flavor. BANANE is no different. Each flavor option is packed with organic, vegan, gluten free spices. Menm jan ak nan anpil lòt pais nan mond lan, Bannann se yon eleman prensipal ann Ayiti. Li ra pou ale 48 èdtan sanw pa manje omwen moun pa ofriw bannann. Engredyan: Nou itilize sezonman yo jwenn tradisyonèlman nan epis ayisyen tankou lay, zonyon ak kayèn ajoute pou onore chalè kreyòl la ansanm ak pèsi pou onore moun ki mouri nan masak pèsi a. Sante: Cuisine ayisyen an gen yon bèl fason pou marye fraîcheur ak gou fonse. BANANE pa diferan. Chak opsyon gou chaje ak epis santi bon òganik, vejetalyen, san gluten.
 • Where do you source your plantains?
  Plantains: Our organic plantains are purchased from small business and Latino owned Vallarta Supermarkets. They are sourced from Mexico! It is our dream to responsibly, affordably and ethically import plantains from Haiti but until then we will continue to support Vallarta. Oh and their tamales are delicious too! Oil + Spices: We purchase our expeller pressed, glass bottled, safflower oil and all organic spices at Whole Foods. Bannann: Bann òganik nou yo achte nan ti biznis ak makèt Vallarta ki posede Latino. Yo soti nan Meksik! Se rèv nou pou nou enpòte bannann soti Ayiti yon fason ki responsab, abòdab ak etik men jiska lè sa a n ap kontinye sipòte Vallarta. Oh ak tamale yo bon gou tou! Lwil + Epis: Nou achte lwil cartham an boutèy vè ak tout epis òganik nan Whole Foods.
bottom of page